Přeskočit na obsah

Program

Méně byrokracie, více demokracie!

Členství v EU je pro ČR životně důležité. Je dobře, že lidé mohou po Evropě svobodně cestovat, studovat, pracovat a podnikat.

Více žen a mladých lidí do politiky!

Mladí občané, kteří budou dlouhodobě žít v Evropě, by měli mít možnost ovlivnit směřování EU. Naše strana se pyšní nejnižším věkovým průměrem mezi všemi politickými subjekty v aktuálních volbách a též nejvyšším zastoupením žen na naší kandidátní listině.

Řešme klimatickou krizi!

Mezi naše priority patří boj proti globálním změnám klimatu. Proto chceme co nejrychleji zastavit těžbu uhlí, ukončit provoz uhelných elektráren a nahradit je obnovitelnými zdroji. Je pro nás důležité chránit ovzduší, vodu, půdu i lesy.

Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Je pro nás důležité, aby se naši občané cítili v bezpečí. Proto musíme posílit boj proti pašerákům ilegálních imigrantů, proti terorismu a proti ruským agentům. Jsme rádi, že Česká republika je součástí NATO, chceme nadále spolupracovat s našimi spojenci a chceme společnou evropskou armádu.

Braňme lidská práva! 🌈

Podporujeme manželství pro všechny a úsilí o rovnost práv bez ohledu na sexuální orientaci, národnost či náboženské vyznání. Chceme rovná práva pro všechny.

Podporujete společnou unijní bezpečnostní a obrannou politiku? Byli byste pro vytvoření společné armády Evropské unie?
Jsme pevně přesvědčeni, že vytvoření společné evropské armády je zásadním krokem pro budoucnost naší obranné politiky. Tento krok by nejen výrazně posílil obranné kapacity Unie, ale také by zajistil lepší alokaci a využití dostupných zdrojů. Společná armáda by umožnila efektivnější koordinaci a rychlejší reakce na mezinárodní bezpečnostní hrozby, což je v dnešní nestabilní globální situaci nezbytné. Jako strana, která klade důraz na obranu svobody, demokracie a právního státu, považujeme tuto iniciativu za klíčovou k posílení těchto hodnot v rámci i mimo naše hranice. Společná evropská armáda je logickým vyústěním našeho závazku k udržení míru a bezpečnosti v Evropě a ve světě.

Ano, jsem pro vznik společné evropské armády, která by dávala dohromady ty nejlepší vojáky na mezinárodních štábech a podpořila by se tak další výměna zkušeností. Podobně jako již dnes fungují vojenské mise EU, například námořní mise EUNAVFOR MED, která dohlíží ve středozemním moři nad dodržováním zbrojního a ropného embarga v Lybii, by mohly nejprve vzniknout mezinárodní štáby, strategické a operační úrovně, kde by se plánovala jak společná obrana, tak i mezinárodní cvičení. Navíc k tomu by mohly začít vznikat specializované elitní vojenské jednotky ať už speciální síly, komanda, kontrarozvědka s evropskou působností a nebo kybernetické síly. Ostatně internet už dnes nezná hranice, takže by to bylo logické a racionální rozhodnutí. Společně koordinované nákupy vybavení by pak nejenže snížily pořizovací cenu materiálu a techniky, ale současně by postupně standardizovala vybavení napříč evropskými národními armádami a do budoucna by pak voják jakékoliv země s dostatečnou jazykovou vybaveností byl okamžitě připraven plnit své úkoly na druhé straně Evropy s místní technikou v majetku jiného evropského státu. Evropa by se tak přiblížila více funkčnímu americkému modelu ozbrojených sil.

Měla by mít Evropská unie větší pravomoci v boji proti energetické krizi?
V LANO považujeme současnou energetickou krizi za přímý důsledek agresivního chování Ruska, které nám před zahájením války proti Ukrajině úmyslně nechalo prázdné zásobníky plynu po celé Evropě. Toto jednání zapříčinilo vysoké ceny energií a následnou vysokou inflaci. Proto zdůrazňujeme nutnost, aby Česká republika usilovala o maximální energetickou soběstačnost. Podporujeme rychlý přechod na zelenou energii, který výrazně sníží naši závislost na státech těžících ropu a další fosilní paliva. Tento krok je nezbytný pro zajištění naší národní bezpečnosti. Zároveň očekáváme, že Evropská unie se bude primárně věnovat stabilizaci energetického trhu a zajištění bezpečnosti energetických přenosových soustav, což je klíčové pro zajištění stabilní dodávky energie pro všechny členské státy.

Je podle vás správně, že by se členským státům EU zrušilo právo veta? A to třeba i v souvislosti s energetickou bezpečností EU?
Vnímáme energetickou bezpečnost jako základní prioritu pro stabilní budoucnost Evropy. Proto podporujeme rozhodování kvalifikovanou většinou v otázkách energetické bezpečnosti, což omezuje možnost jednotlivých států blokovat zásadní rozhodnutí. Tento systém umožňuje EU jednat rychleji při reakci na krize a výzvy, jako jsou náhlé změny na mezinárodním trhu s energiemi, politická nestabilita ve státech dovážejících fosilní paliva do EU, nebo přírodní katastrofy ovlivňující energetickou infrastrukturu. Rychlá a jednotná akce je nezbytná pro implementaci inovativních a udržitelných politik, jako jsou investice do obnovitelných zdrojů a rozvoj moderních energetických technologií, které minimalizují závislost na nestabilních externích dodavatelích a zvyšují naši vnitřní energetickou nezávislost.

Souhlasíte s dalším rozšiřováním Evropské unie? Jste pro přičlenění Ukrajiny?
Považujeme rozšíření Evropské unie a přijetí Ukrajiny za jednu z našich hlavních priorit. Přičlenění Ukrajiny k EU bude mít pozitivní dopad na ekonomickou a bezpečnostní stabilitu celého regionu, protože Ukrajina je klíčovým geopolitickým hráčem na východě Evropy. Přijetí Ukrajiny do Evropské unie také otevře českým firmám velký trh, kde mohou nejen prodávat své výrobky a služby, ale také investovat do výrobních podniků. Je to také výrazem naší solidarity a podpory v jejím boji za národní suverenitu a proti vnější agresi. Zavazujeme se aktivně podporovat Ukrajinu v jejím integračním procesu a věříme, že její členství v EU bude přínosem nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu.

Souhlasíte s migračním paktem?
Podporujeme nulovou toleranci vůči ilegální migraci a zdůrazňujeme, že klíčem k zajištění bezpečné Evropy je posílení ochrany vnějších hranic EU, jak prostřednictvím agentury Frontex, tak i možného využití evropské armády. Je nezbytné efektivně hlídat naše hranice, aby k ilegální migraci nedocházelo. Současný migrační pakt Evropské unie se snaží řešit důsledky nedostatečné ochrany hranic, ale pro nás musí být prioritou jejich pevné zabezpečení. Pouze tak můžeme skutečně zajistit bezpečnost a sociální soudržnost našeho kontinentu. Máme za to, že základem pro řešení migračních výzev by měla být robustní a preventivní politika na hranicích.

Jak hodnotíte uzavírání hranic států v schengenském prostoru, například v souvislosti s migrací či v době pandemie covidu-19? Je to v podobných případech nutnost, nebo nepřijatelné porušení principu volného pohybu?
Uzavírání hranic v Schengenském prostoru považujeme za krajní opatření, které by mělo být aplikováno pouze v mimořádných okolnostech, jako jsou pandemie nebo závažné bezpečnostní krize. Během pandemie COVID-19 jsme považovali opatření uzavření hranic za přehnané, nicméně uznáváme, že v případě ještě vážnějších pandemií může být uzavření hranic nezbytné z hlediska veřejné bezpečnosti. V kontextu migrace by preference měla být dána řešením, která jsou v souladu s mezinárodním právem a lidskými právy, s důrazem na ochranu hranic, která neohrožuje princip volného pohybu. Je zásadní, aby byla ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti vždy vyvážena s právy jednotlivců a svobodou pohybu, které jsou základními hodnotami Evropské unie

Měla by Česká republika zavést euro? Co se další integrace Česka do Evropské unie týče, jste pro, nebo proti?
Milujeme naši českou korunu, ale je důležité zdůraznit, že po důkladném vyhodnocení všech scénářů jednoznačně vyplývá, že přijetí eura by pro Čechy znamenalo více peněz v peněženkách a především zvýšení ekonomické a finanční bezpečnosti. Zavedení eura v České republice považujeme za strategický krok k posílení naší ekonomiky. Euro by snížilo transakční náklady, eliminovalo kursové rizika a zjednodušilo obchod s ostatními členy eurozóny, což by výrazně podpořilo české podniky a spotřebitele. Euro také přispěje k větší finanční stabilitě, která je zásadní v dobách ekonomických turbulencí. Apelujeme na všechny Čechy, abychom opustili korunu a s hrdostí se připojili k jednotné měně celé Evropy. Podporujeme rovněž další prohlubování integrace České republiky v EU jako způsob, jak zvýšit naši politickou váhu, což přispěje k celkovému hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti.

Jste pro deregulaci pravidel Evropské unie pro zvýšení konkurenceschopnosti? Nebo se toho dá podle vás dosáhnout i jiným způsobem?
Podporujeme deregulaci zbytečně složitých a zastaralých pravidel EU, která brzdí inovace a efektivitu. Avšak zdůrazňujeme, že každá deregulace musí být prováděna s ohledem na zachování vysokých standardů ochrany životního prostředí, spotřebitelů a pracovních práv. Silně věříme, že zvýšení konkurenceschopnosti není pouze o odstraňování regulací, ale také o podpoře vzdělávání, výzkumu a inovačních kapacit. Efektivní kombinace inteligentní deregulace a cílených investic do vzdělání a výzkumu může vést k dynamickému, udržitelnému růstu a umožní Evropě udržet si konkurenceschopný postavení na globálním trhu. To zahrnuje také podporu startupů a malých a středních podniků, které jsou často nejagilnější při implementaci inovací a přizpůsobení se novým tržním podmínkám.

Měla by se zemědělská politika nadále řešit společně na evropské úrovni, nebo by měla být výlučně v rukou jednotlivých členských států?
Podporujeme jednotnou zemědělskou politiku EU, avšak zdůrazňujeme, že tato musí být primárně zaměřena na soběstačnost v potravinové produkci, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti celé Evropy. Je zásadní, aby zemědělská politika kladla důraz na trvale udržitelný rozvoj, aktivní boj proti změně klimatu a podporu biodiverzity. Považujeme za nezbytné posílit podporu malých a středních zemědělců, kteří hospodaří na svých pozemcích a jsou klíčoví pro udržení kvality a vitality půdy. Podpora vztahu k půdě je nezbytná nejen pro udržení zemědělské produkce, ale také pro ochranu našeho přírodního dědictví a zajištění zdravého prostředí pro budoucí generace. Politika by měla být flexibilní a citlivě reagovat na specifické potřeby různých regionů, aby zajišťovala jejich udržitelnost a konkurenceschopnost v globálním kontextu.

         “Ahoj, jmenuji se Šimon Hlinovský a kandiduju do europarlamentu. Už skoro dvacet let vedu kroužky, kde učím děti, jak poskytovat první pomoc. Vždy jsem se snažil pomáhat lidem a proto jdu do politiky. Své zážitky z demonstrací a dalších akcí jsem popsal v knize Očima mladého aktivisty. Chtěl bych řešit klimatickou krizi, aby se tu dalo žít i v budoucnu. Taky bych chtěl bojovat za lidská práva. Za LANO kandiduje na předních místech nejvíc žen s nejmladším věkovým průměrem. Můžete mě sledovat na instagramu a klidně mi napište, co byste chtěli změnit. Budu rád, když nám dáte svůj hlas. Šimon Hlinovský Liberální aliance nezávislých občanů”

         ŠIMON HLINOVSKÝ
         LIBERÁLNÍ ALIANCE NEZÁVISLÝCH OBČANŮ